01 de setembre, 2013

0 Expressions amb 吃 (menjar)


A Xina, el menjar està íntimament relacionat amb la cultura, tradicions i festes, (com per exemple aquí amb l'escudella i carn d'olla). Si agafem el seu calendari lunisolar trobarem que per cada festa tenen un menjar típic, també per celebrar aniversaris mengen 长寿面.

El menjar és important a les trobades familiars i en general a les trobades socials. Tot això ha donat lloc a que també formi part del llenguatge i de les expressions populars, tot seguit en veurem unes quantes. En particular veurem verbs del tipus 吃 + X

吃惊 chījīng:   Sorprendre's, espantar-se

Exemple: 听到那个消息,我大
Pinyin: tīngdào nàge xiāoxi wǒ dà chī yī jīng


吃官司 chī guānsi:   Ser acusat o engarjolat

Exemple: 他的儿子最近吃官司
Pinyin: tā de érzi zuìjìn chī guānsi le


吃醋 chīcù:   ser gelós(“menjar vinagre”)

Exemple: 如果你喜欢在路上看其他漂亮的女人,你的爱人应该会吃醋
Pinyin: rúguǒ nǐ xǐhuan zài lùshang kàn qítā piàoliang de nǚrén tā de àiren yīnggāi huì chīcù


吃亏 chīkuī:   sortir perdent, fer el “primo”

Exemple: 可能要吃亏
Pinyin: kěnéng yào chīkuī


吃香 chīxiāng:   ser molt popular, estar de moda, (per persones i coses)

Exemple: 小面包车在城镇很吃香
Pinyin: xiǎomiànbāochē zài chéngzhèn hěn chīxiāng


吃得开 chīdekāi:   ser popular, ser ben acollit (per persones)

Exemple: 现在很多公司都需要会说外语的人,所以会说外语的人很吃得开
Pinyin: xiànzài hěn duō gōngsī dōu xūyào huì wàiyǔshuō wàiyǔ de rén suǒyǐ huìshuō wàiyǔ de rén hěn chīdekāi


吃不开 chībukāi:   ser impopular, ser mal acollit (per persones)

Exemple: 这种思想现在吃不开
Pinyin: zhè zhǒng sīxiǎng xiànzài chībukāi le


吃苦 chīkǔ:   sofrir, patir penalitats

Exemple: 七零年代的中国,大家都没有饭吃也没有钱,很多人了很多
Pinyin: qī líng niándài de zhōngguó dàjiā dōu méiyǒu fàn chī yě méiyóu qián hěn duō rén chī le hěn duō kǔ


吃得消 chīdexiāo:   poder suportar, poder aguantar

Exemple:
Pinyin:


吃不消 chībuxiāo:   no poder aguantar o suportar

Exemple: 老师每天都会给我们很多的作业,我觉得很累,快要吃不消了。
Pinyin: lǎoshī měitiān dōu huì gěi wǒmen hěn duō de zuòyè wǒ juéde hěn lèi kuàiyào chībuxiāo le


吃力 chīlì:   costós, penós

Exemple: 他从来都没有当过老师,所以教书对他来说是一件很吃力的事情。
Pinyin: tā cónglái dōu méiyǒu dāng guò lǎoshī suǒyǐ jiāoshū duì tā lái shuō shì yī jiàn hěn chīlì de shīqing


吃素 chīsù:   ser vegeterià

Exemple: 我觉得吃素不错,因为这样对身体很健康,你说呢?
Pinyin: wǒ juéde chīsù bùcuò yīnwèi zhèyàng duì shēntǐ hěn jiànkāng nǐ shuō ne


吃闲饭 chī xiánfàn:   portar una vida ociosa, viure sense donar cop.

Exemple:
Pinyin:


吃豆腐 chī dòufu:   assetjar, “sobar” a algú

Exemple: 那个老男人在酒吧里老想豆腐
Pinyin: nàge lǎo nánrén zài jiǔbā lǐ lǎo xiǎng chī wǒ dòufu


吃软饭 chī ruǎnfàn:   viure a costa de la dona (“menjar tou”)

Exemple: 一个男人不但不工作,花的还是女朋友的钱,我们会说他吃软饭
Pinyin: yī ge nánrén bùdàn bù gōngzuò huā de háishì nǚpéngyou de qián wǒmen huì shuō tā chī ruǎnfàn


吃排头 chī páitóu:   ser criticat

Exemple: 他最近很倒霉,公司出了大问题所以他肯定要吃排头
Pinyin: tā zuìjìn hěn dǎoméi gōngsī chū le dà wèntí suǒyǐ tā kěndìng yào chī páitóu


吃瘪 chībiě:   rebre cops, obligat a cedir, perdre, admetre la derrota.

Exemple:
Pinyin:


 

Els 4 Cantons Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates