02 de setembre, 2013

0 Complements resultatius (I)结果补语 (jiéguǒ bǔyǔ)

Són sufixes que afegim a un verb per indicar el resultat o conclusió. Sempre serà un adjectiu o un altre verb.
Per exemple el verb vol dir buscar, el seu resultat pot ser trobar o no, això ho indicarem amb un sufix.

Sufixes més usuals:

Sufix Significat Sufix Significat
wán Acabar hǎo Arribar a un resultat amb èxit
jiàn Percebre dào Adquirir, aconseguir un objectiu
zháo Adquirir, aconseguir un objectiu cuò Fer malament, equivocar-se
bǎo Estar ple dǒng Entendre
huì Saber, aprendre zhù Enganxar, fixar, (assegurar alguna cosa)
kāi Obrir gòu Suficient
guāng Esgotar-se, acabar-se 清楚 qīngchu Estar clar
干净 gānjìng Estar net zài Lloc, (que s'ha d'indicar al darrera)
duì Correcte zuì Borratxo
huài Malament, dolent diào perdre, caure


Així la forma sempre serà:

Verb + Complement resultatiu

Per exemple:

说完 shuōwán: acabar de dir,   吃完 chīwán: acabar de menjar,

看见 kànjiàn:  veure algo,  写错 xiěcuò:   escriure malament ,

吃饱 chībǎo:   menjar fins a estar ple , 听懂 tīngdǒng:   entendre,

记住 jìzhu:   recordar , 洗干净 xǐ gānjìng:   rentar ben net


Cal remarcar que entre el verb i el complement resultatiu no hi podem posar res, (excepte, com veurem, les partícules del complement potencial, i ).

Les frases afirmatives tindran l'estructura:

Subjecte + Verb + Complement resultatiu + Objecte + (了)


El l'usarem per indicar que l'acció s'ha completat, anirà a final de frase o al final del complement resultatiu, però mai enmig del verb i el resultatiu, com ja hem remarcat.
També podem posar l'objecte davant del verb:

Subjecte + Objecte + Verb + Complement resultatiu + (了)

Alguns exemples:

我做完了功课。 wǒ zuòwán le gōngkè

我吃饱了。  wǒ chībǎo le

他看完电影了。 wǒ kànwán diànyǐng le

我们走进来了。wǒmen zǒu jìnlái le

猫跳上沙发去了。māo tiàoshàng shāfā qù le

大家都坐好了。 dàjiā dōu zuòhǎo le

你猜错了。nǐ cāicuò le

他们都站住了。 tāmen dōu zhànzhù le

我学会开车了。 wǒ xuéhuì kāichē le

我文章写完了。wǒ wénzhāng xiě wán le

桌子擦干净了。 zhuōzi cā gānjìng le

工作做完了。gōngzuò zuòwán le

他的话我都听明白了。tā de huà wǒ dōu tīng míngbai le

我把我自己的名字写错了。 wǒ bǎ wǒ zìjǐ de míngzi xiěcuò le


La forma negativa la construïm amb 没(有) i sense el ja que com sabem, en la forma negativa no es pot posar. Aquesta és l'estructura que usarem per indicar que l'acció no s'ha finalitzat o no s'ha realitzat:

Subjecte + 没(有) + Verb + Complement resultatiu + Objecte

Alguns exemples:

我没看完。 wǒ méi kànwán

我没听懂。 wǒ méi tīngdǒng

我没念错。wǒ méi niàncuò

他没看完电影。wǒ méi kànwán diànyǐng

他没喝醉。 tā méi hēzuì

衣服没晒干。yīfu méi shàigān

信还没寄走。 xìn hái méi jìzǒu

他还没看完电影呢。 wǒ hái měi kànwán diànyǐng ne


La forma interrogativa, com sempre la podem fer amb la partícula o amb la construcció afirmativa-negativa usant 没有:

Subjecte + Verb + Complement resultatiu + 了+ Objecte + 吗 ?

Subjecte + Verb + Complement resultatiu + Objecte + (了)+没有 ?

Objecte + Subjecte + Verb + ( C. resultatiu ) + 没+ Verb + C. resultatiu?


Alguns exemples:

你吃饱了吗 ?nǐ chībǎo le ma

你看见她了吗?nǐ kànjiàn tā le ma

你听懂了吗? nǐ tīngdǒng le ma

你们听清楚了吗?nǐmen tīng qīngchu le ma

你听到了那个声音吗? nǐ tīngdào le nàge shēngyīn ma

你看完电影了没有? nǐ kànwán diànyǐng le méiyǒu

这部电影你看(完)没看完?zhè bù diànyǐng nǐ kàn(wán) méi kànwán

那个问题你想清楚了没有? nàge wèntí ni xiǎng qīngchu le méiyǒu


Els complements resultatius i necessiten un objecte o altres elements al darrera perquè la frase soni ben acabada, (normalment serà un lloc).

我看到他们了。

我看到了。

我骑到 + Lloc (anar pedalant a algun lloc)

我买到三点钟。 (comprar fins a les tres)

我坐在沙发上。


És important fer servir bé els complements resultatius, sobretot s'ha de tenir en compte que el subjecte sigui l'adequat pel resultatiu:

烧水shāo shuǐ : calentar, escalfar, bullir aigua. ( cuinar)

水烧开了。(l'aigua ha bullit)

水烧干了。(l'aigua s'ha evaporat)

锅子烧坏了。(la cassola s'ha fet malbé cuinant)


Deixem per últim un exercici:

1. 他昨天晚上,吃______饭,他跟朋友见面。

2. 我写了两个小时,才写______文章。

3. 这些汉子我写了又写,终于都记______。

4. 那俩汽车开得太快,很难停______。

5. 每天他下班回家后,先要打_____电视机后,再跟太太讲话。

6. 今天上午在城里办______乐事,又去看望了一位朋友。

7. 老师教课并不难,要是让学生都记______就不容易了!

8. 这是大陆货,在哪个商店都能买______。

9. 这次旅行日程你都安排______了吗?

10. 你真说______了,他今天上午真的没来。

11. 为了开______这次会,大家都认真地做了准备。

12. 屋子里的地我已经打扫______了。

13. 这篇文章我一直写______昨天才写______。

14. 我的电话号码记______了吗?

15. 你说的那两个人谁是男谁是女的,我还是没搞______。

16. 我重夏了几遍,他都没有反应,我想他大概是没听______。

17. 你没看______我正忙着吗!你的事以后再谈行不行?

18. 听说她就住在我家附近,可是我从来也没碰______过她。

19. 他解______衣扣,到阳台上透风去了。

20. 你算______了,不是57元,是59元。

21. 昨天考试的问题我都回答______了。

22. 他爱人好奇地张______了嘴,听他讲述厂里发生的怪事。

23. 我修理______这台电视机,再修理你的,好吗?

24. 明天早上七点半要出发,你行李已经准备______了吗?

25. 爬山时,手始终要握______大石头


 

Els 4 Cantons Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates