11 de setembre, 2013

0 Vocabulari d'antònims


Bé...Aquest és un llistat d'adjectius amb els seus antònims, 反义词 (fǎnyìcí). A part d'enriquir el nostre vocabulari ens servirà comparar objectes, persones, distàncies,... Veurem més endavant la gramàtica de les comparacions.

09 de setembre, 2013

0 Vocabulari de feines, treballs i oficis

Presentem un llistat de vocabulari sobre oficis i feines. Seguirem el mateix esquema que els llistats anteriors, és a dir, imatge, caràcters, pinyin i traducció. En fi, aquí ho teniu:

08 de setembre, 2013

0 Frases amb 把


Les expressions amb són importants i àmpliament usades. Veurem tot seguit com funciona gramaticalment, les diferents estructures que ens podem trobar, quan es pot fer servir i quan no i uns quants exemples.
Fem servir aquesta construcció quan volem emfatitzar, especialment, emfatitzar el complement directe. Per exemple:

我洗衣服。wǒ xǐ yīfu (Jo rento roba). (Frase neutre)

我把衣服洗干净。wǒ bǎ yīfu xǐ gānjìng (Jo rento la roba ben neta). (emfatitzada)

També la podem fer servir en situacions ambigües, suposem que tenim un verb amb complement resultatiu i no sabem si aquest complement fa referència al verb principal o bé a l'objecte directe, per exemple:

她喝完酒了。tā hēwán jiǔ le

El complement pot fer referència a l'objecte, o al verb , és a dir podem entendre “ella s'ha acabat tot el vi” o bé “ella ha acabat de veure el seu vi”.
La frase amb ho deixa clar, el verb sempre afecta a l'objecte:

她把酒喝完了。tā bǎ jiǔ hēwán le (ella s'ha acabat tot el vi)


Per poder fer servir aquesta estructura hem de tenir en compte bàsicament tres punts importants:
 • El verb ha de ser transitiu, i.e., un verb que requereix objecte directe.

 • L'objecte ha de ser definit, (no podem dir “un/una, uns/unes...” sino que ha de ser “el/la, els/les...”)

 • L'objecte sofreix un canvi, transformació o resultat degut a l'acció del verb. (Aquest punt és important per saber si es pot fer o no una frase amb 把, (frases amb verbs que no afectin a l'objecte no es fan amb ), i també a l'hora d'escollir el verb i resultatiu adequats).


Podem trobar diferents estructures de frases:

Subj. + (adv.) + 把 + Obj. Directe + Verb + Resultatiu + altres elements


Per exemple, per expressar que portem o deixem alguna cosa a algun lloc:

请你把这件毛衣放在桌子上。qǐng nǐ bǎ zhè jiàn máoyī fàng zài zhuōzi shàng

请你把桌子搬到窗户旁边。qǐng nǐ bǎ zhuōzi bān dào chuānghu pángbiān

Per expressar que donem alguna cosa a algu:

他把书拿给李先生。nǐ bǎ shū ná gěi lǐ xiānsheng

O també, per expressar que convertim o transformem alguna cosa:

妈妈把蛋糕切成六块。māma bǎ dàngāo qiēchéng liù kuài

他把中文书翻译成英语。tā bǎ zhongwén shū fānyì chéng yīngyǔ

Usant accions acabades:

      他把衣服洗干净了。tā bǎ yīfu xǐ gānjìng le

      我已经把作业做完了。wǒ yǐjing bǎ zuòyè zuòwán le

      我还没把作业做完。wǒ hái méi bǎ zuòyè zuòwán (forma negativa)Estructures generals:

Afirmatives:

Subj. + (V.Modal) + + Obj. Directe + Verb + Complements

Negatives:

Subj. + 不/没 + + Obj. Directe + Verb + Complements

Interrogatives:

Subj. + + Obj. Directe + Verb + Complements + ?

Subj. + + Obj. Directe + Verb + Complements + 没有


És important observar que no sempre podem usar aquesta construcció, per exemple si tenim:
我看到长城了。wǒ kàndào chángchéng le

No podem dir:
*我把长城看到了。wǒ bǎ chángchéng kàndào le

La raó és que el verb 看到 no fa cap canvi ni afecta a l'objecte 长城.

Una manera de construir correctament aquestes frases, és preguntar-se: Què pot fer el SUBJECTE a l'OBJECTE DIRECTE, amb el VERB que triem.
Per exemple, suposem que tenim (el vent, subjecte) i (l'arbre, obj. directe), per construir una frase amb correcte, ens podem preguntar què pot fer a ? Una resposta pot ser "el pot tombar", podem escriure així:

风把树刮倒了。fēng bǎ shù guā dǎo le


0 Feines domèstiques

Veurem una quants verbs que ens permetran expressar feines domèstiques, com ara netejar, escombrar, planxar, plegar roba...
A més de llistar aquest vocabulari, escriurem per cada un dels verbs, les coses o objectes que els poden acompanyar i també, aprofitant que ja hem parlat dels complements resultatius, quins d'ells poden anar amb aquests verbs. (Aquest serà l'esquema que seguirem).
Al final deixem un exercici per practicar aquest vocabulari i els complements resultatius.

收拾 shōushi arreglar, ordenar, preparar, recollir (endreçar)

Exemples:

     收拾床铺 (chuángpù) ,行李,房间,东西,柜子,

     抽屉 chōuti,桌子

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,干净,整齐 (ordenat)


fregar, netejar amb un drap sec o humit

Exemples:

     擦脸,窗户,黑板,皮鞋,桌子,地板,家具

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,干净

 
整理 zhěnglǐ ordenar, posar ordre, arreglar

Exemples:

     整理房间,衣服,东西,行李

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,干净

 
打扫 dǎsǎo netejar, escombrar

Exemples:

     打扫房间,家里,卧室,地板

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,干净

 
bǎi posar, col·locar, disposar

Exemples:

     摆东西,桌子,碗筷,书

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,整齐

 
dié doblegar, plegar / apilar (e.g., apilar llibres, plats...)

Exemples:

     叠衣服,毯子,被子,信

Complements resultatius (结果补语):

     完,好

 
netejar, rentar

Exemples:

     洗碗,衣服,脸

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,干净,坏

 
aspirar, absorbir, xuclar

Exemples:

     吸地板,烟,(用吸管喝茶)

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,干净


bān desplaçar, traslladar, moure objectes pesats

Exemples:

     搬沙发,家具,家,东西

Complements resultatius (结果补语):

      完,好,开 (apartar),走 (allunyar)


yùn planxar (També: tàng 熨烫 yùntàng )

Exemples:

     熨衣服

Complements resultatius (结果补语):

     完,好,坏


fàng posar, col·locar, deixar / allargar, eixamplar

Exemples:

     放手 (deixar la mà),钥匙,衣服,东西

Complements resultatius (结果补语):

完,好,整齐,开 (apartar),大 (eixamplar, fer més gran),长(allargar)


Deixem per últim un exercici on s'ha d'omplir els buits amb un dels verbs que acabem de veure i el complement resultatiu adequat:

 1. 教室的窗户很脏,你可以帮我______吗 ?

 2. 小红,别忘己出门前把床铺______好。

 3. 小雨,把晒干的衣服收进来,洗把它们______,然后______衣橱里。

 4. 你卧室的地板很脏, 快去把它______。

 5. 吃完饭请你帮我把碗筷______吧!

 6. 你能把我这件衬衣______吗?我今天晚上有一个很重要的约会。

 7. 明天九点要出发了,你的行李______了没有?

 8. 隔壁的邻居上个月______,已经不住在这儿了。

 9. 我们家太乱了,这个周末我们一起把它______。 

Els 4 Cantons Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates