08 de setembre, 2013

0 Frases amb 把


Les expressions amb són importants i àmpliament usades. Veurem tot seguit com funciona gramaticalment, les diferents estructures que ens podem trobar, quan es pot fer servir i quan no i uns quants exemples.
Fem servir aquesta construcció quan volem emfatitzar, especialment, emfatitzar el complement directe. Per exemple:

我洗衣服。wǒ xǐ yīfu (Jo rento roba). (Frase neutre)

我把衣服洗干净。wǒ bǎ yīfu xǐ gānjìng (Jo rento la roba ben neta). (emfatitzada)

També la podem fer servir en situacions ambigües, suposem que tenim un verb amb complement resultatiu i no sabem si aquest complement fa referència al verb principal o bé a l'objecte directe, per exemple:

她喝完酒了。tā hēwán jiǔ le

El complement pot fer referència a l'objecte, o al verb , és a dir podem entendre “ella s'ha acabat tot el vi” o bé “ella ha acabat de veure el seu vi”.
La frase amb ho deixa clar, el verb sempre afecta a l'objecte:

她把酒喝完了。tā bǎ jiǔ hēwán le (ella s'ha acabat tot el vi)


Per poder fer servir aquesta estructura hem de tenir en compte bàsicament tres punts importants:
  • El verb ha de ser transitiu, i.e., un verb que requereix objecte directe.

  • L'objecte ha de ser definit, (no podem dir “un/una, uns/unes...” sino que ha de ser “el/la, els/les...”)

  • L'objecte sofreix un canvi, transformació o resultat degut a l'acció del verb. (Aquest punt és important per saber si es pot fer o no una frase amb 把, (frases amb verbs que no afectin a l'objecte no es fan amb ), i també a l'hora d'escollir el verb i resultatiu adequats).


Podem trobar diferents estructures de frases:

Subj. + (adv.) + 把 + Obj. Directe + Verb + Resultatiu + altres elements


Per exemple, per expressar que portem o deixem alguna cosa a algun lloc:

请你把这件毛衣放在桌子上。qǐng nǐ bǎ zhè jiàn máoyī fàng zài zhuōzi shàng

请你把桌子搬到窗户旁边。qǐng nǐ bǎ zhuōzi bān dào chuānghu pángbiān

Per expressar que donem alguna cosa a algu:

他把书拿给李先生。nǐ bǎ shū ná gěi lǐ xiānsheng

O també, per expressar que convertim o transformem alguna cosa:

妈妈把蛋糕切成六块。māma bǎ dàngāo qiēchéng liù kuài

他把中文书翻译成英语。tā bǎ zhongwén shū fānyì chéng yīngyǔ

Usant accions acabades:

      他把衣服洗干净了。tā bǎ yīfu xǐ gānjìng le

      我已经把作业做完了。wǒ yǐjing bǎ zuòyè zuòwán le

      我还没把作业做完。wǒ hái méi bǎ zuòyè zuòwán (forma negativa)Estructures generals:

Afirmatives:

Subj. + (V.Modal) + + Obj. Directe + Verb + Complements

Negatives:

Subj. + 不/没 + + Obj. Directe + Verb + Complements

Interrogatives:

Subj. + + Obj. Directe + Verb + Complements + ?

Subj. + + Obj. Directe + Verb + Complements + 没有


És important observar que no sempre podem usar aquesta construcció, per exemple si tenim:
我看到长城了。wǒ kàndào chángchéng le

No podem dir:
*我把长城看到了。wǒ bǎ chángchéng kàndào le

La raó és que el verb 看到 no fa cap canvi ni afecta a l'objecte 长城.

Una manera de construir correctament aquestes frases, és preguntar-se: Què pot fer el SUBJECTE a l'OBJECTE DIRECTE, amb el VERB que triem.
Per exemple, suposem que tenim (el vent, subjecte) i (l'arbre, obj. directe), per construir una frase amb correcte, ens podem preguntar què pot fer a ? Una resposta pot ser "el pot tombar", podem escriure així:

风把树刮倒了。fēng bǎ shù guā dǎo le


 

Els 4 Cantons Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates